Regulamin

Ogólne Warunki – Polska

PODSTAWOWE ZASADY

 • Niniejsze Warunki mają zastosowanie do aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta w Polsce.
 • W przypadku Usług Osób Trzecich, zawierasz bezpośrednio umowę z Usługodawcami Zewnętrznymi, a Flinta działa jako pośrednik, aby umożliwić Ci zamówienie i zrealizowanie tych usług.
 • Aby skorzystać z Usług Świadczonych przez Flinta, może się zdarzyć, że będziesz musiał(a) zaakceptować odrębne warunki korzystania z tych usług.
 • Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Zawierają one informacje o usługach, o Twoich prawach i inne ważne informacje.

O NAS

Jesteśmy Flinta sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną w pod numerem NIP 521-392-85-91 1działającą pod adresem ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami poprzez maila info@flinta.pl

WARUNKI

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Warunki regulują dostęp i korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta, a także korzystanie z Usługi Pośrednictwa przy przewozie osób(zwane dalej jako: „Warunki”). Musisz uważnie przeczytać i wyrazić zgodę na niniejsze Warunki przed uzyskaniem dostępu i przed używaniem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta. Z chwilą wyrażenia przez Ciebie zgody na niniejsze Warunki, powstaje stosunek umowny między Tobą a Flintaem. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, wówczas nie możesz uzyskać dostępu i korzystać z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta. Niniejsze Warunki definitywnie zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub ustalenia dotyczące Usług Aplikacji Mobilnych(ej) lub Stron(y) Internetowych(ej) między Tobą a Flintaem.

1.2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z żadnymi warunkami użytkownika i warunkami dodatkowymi, które mogą mieć zastosowanie w szczególności do aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta. W tych określonych przypadkach, zostaniesz poproszony o wyrażenie oddzielnej zgody.

1.3. W zakresie Usług Osób Trzecich, innych niż usługi przewozu osób, Flinta działa jako pośrednik Usługodawców Zewnętrznych wobec Usług Osób Trzecich oraz jako usługodawca Usług Świadczonych przez Flinta (patrz punkt 4 poniżej).

1.4. W zakresie Usług Osób Trzecich, będących usługami przewozu osób, Flinta Poland działa jako pośrednik Usługodawców Zewnętrznych wobec Usług Osób Trzecich oraz jako usługodawca Usług Świadczonych przez Flinta (patrz punkt 4 poniżej).

 1. Usługi Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych)

2.1. Usługi świadczone przez Flinta składają się z:

2.1.1. Dostępu do aplikacji mobilnych i/ lub stron internetowych Flinta i korzystania z nich w celu zamawiania i realizacji Usług Osób Trzecich lub Usług Świadczonych przez Flinta; oraz

2.1.2. Zbierania i przetwarzania płatności (w tym wystawiania faktur i rachunków w imieniu Usługodawców Zewnętrznych), polegającego na umożliwieniu nam pobierania i naliczania opłat z Twojego rachunku bankowego i przekazywania naliczonych środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawców Zewnętrznych za Usługi Osób Trzecich lub na rachunek Flinta za Usługi świadczone przez Flinta (Flinta B.V. może zaangażować podmioty stowarzyszone lub osoby trzecie do świadczenia tych usług w swoim imieniu) (łącznie „Usługi Aplikacji Mobilnych/Stron Internetowych”).

2.2. Usługi pośrednictwa przy przewozie osób są świadczone przez Flinta Poland i polegają na:

2.2.1. Umożliwianiu Ci zamawiania i korzystania z Usług Osób Trzecich lub Usług świadczonych przez Flinta; oraz

2.2.2. Umożliwianiu Ci zawierania umów przewozu z Usługodawcami Zewnętrznymi lub uregulowania opłaty za przewóz osób (łącznie “Usługi Pośrednictwa”).

2.3. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do świadczenia Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych) na terenie Polski. Uzyskując dostęp do Usług Aplikacji Mobilnych lub Stron Internetowych w innym państwie i korzystając z nich, mogą obowiązywać Cię regulacje prawne danego państwa. Specyficzne dla danych państw warunki świadczenia usług możesz znaleźć przechodząc do tej strony i wybierając państwo, z którego chcesz uzyskać dostęp do Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/ Stron Internetowej(ych).

2.4. Aplikacje mobilne i/lub strony Internetowe Flinta będą udostępniane pod różnymi Markami Flinta.

2.5. O ile nie zostało to ustalone w drodze odrębnych porozumień z zachowaniem formy pisemnej, Usługi Aplikacji Mobilnej(ych) lub Stron(y) Internetowej(ych) są świadczone na Twoją rzecz wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku.

2.6. Jeśli istnieje taka możliwość, możesz zamawiać i otrzymywać Usługi Osób Trzecich lub Usługi Świadczone przez Flinta za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta.

 1. Usługi Osób Trzecich

3.1. W odniesieniu do Usług Osób Trzecich, Flinta (w związku z Usługami Pośrednictwa – Flinta Poland) działa jako ujawniony pośrednik pomiędzy Tobą a Usługodawcą Zewnętrznym, w ten sposób umożliwiając świadczenie Usług Osób Trzecich na Twoją rzecz.

Flinta nie świadczy Usług Osób Trzecich. Wszyscy Usługodawcy Zewnętrzni są niezależnymi kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne lub w innej formie organizacyjno-prawnej, w sposób niezależny od Flintaa, w szczególności nie są oni zatrudnieni przez Flintaa w charakterze pracowników.

3.2. Po zalogowaniu się, jeśli jesteś on-line i znajdujesz się w pobliżu Usługodawców Zewnętrznych, którzy są również zalogowani w aplikacjach mobilnych i/lub stronach internetowych Flinta, otrzymasz informację o świadczonych przez nich usługach poprzez aplikacje i/lub strony internetowe, zanim zdecydujesz się złożyć zamówienie.

3.3. Usługodawcy Zewnętrzni (w przypadku Usług Osób Trzecich) i Flinta (w przypadku Usług Świadczonych przez Flinta) mają swobodę w zakresie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia jest przekazywana do Ciebie w imieniu Usługodawcy Zewnętrznego za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta i stanowi podstawę do zawarcia bezpośredniej umowy pomiędzy Tobą a Usługodawcą Zewnętrznym (w przypadku Usług Osób Trzecich) lub pomiędzy Tobą a Flinta (w przypadku Usług Świadczonych przez Flinta).

3.4. W przypadku niektórych Usług Osób Trzecich może się zdarzyć, że będziesz musiał(a) zaakceptować odrębne warunki zanim zaczniesz korzystać z takich Usług Osób Trzecich.

3.5. Możesz zostać poproszony/a o wystawienie oceny Usługodawcy Zewnętrznemu, który zrealizował Twoje zamówienie. Usługodawca Zewnętrzny może wystawić ocenę również Tobie. Twoja ocena może być widoczna w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych Flinta, co może mieć wpływ na to, czy Usługodawcy Zewnętrzni zdecydują się na świadczenie Usług Osób Trzecich. Więcej informacji o ocenach znajdziesz w Kodeksie społeczności.

3.6. Usługodawca Zewnętrzny jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, które mogą powstać w związku ze świadczeniem Usług Osób Trzecich.

 1. Usługi Świadczone przez Flinta

4.1. W przypadku Usług Świadczonych przez Flinta, Flinta będzie działał jako dostawca usług. Szczegółowe warunki regulujące Usług Świadczonych przez Flinta zostaną określone w dodatkowych warunkach lub w odrębnej umowie.

 1. Korzystanie z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych)

5.1. Aplikacje mobilne i/lub strony internetowe Flinta można pobrać lub uzyskać do nich dostęp na większości nowoczesnych urządzeń mobilnych z połączeniem internetowym i wyposażonych w popularne systemy operacyjne, takie jak Android lub iOS.

5.2. Jesteś odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do sieci, niezbędnego do korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), jak również odpowiadasz za wszelkie stawki i opłaty pobierane od operatora sieci komórkowej, w tym za korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta. Jesteś również odpowiedzialny za dostęp do kompatybilnych urządzeń i systemów operacyjnych niezbędnych do korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych) lub Stron(y) Internetowej(ych), w tym za wszelkie aktualizacje oprogramowania lub sprzętu.

5.3. Aby korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), musisz zarejestrować się w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych Flinta i założyć konto. W momencie rejestracji musisz mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat, chyba że warunki dotyczące konkretnej Usługi Osoby Trzeciej lub Usługi Świadczonej przez Flinta nakładają inne wymagania wiekowe.

5.4. Aby się zarejestrować, musisz podać nam pewne dane osobowe, w tym swój numer telefonu i adres e-mail. Aby korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), Usług Świadczonych przez Flinta lub Usług Osób Trzecich, konieczne może być podanie co najmniej jednej ważnej metody płatności (karta kredytowa, karta debetowa lub inna akceptowana metoda płatności). Przed rozpoczęciem z korzystania z niektórych Usług Świadczonych przez Flinta lub Usług Osób Trzecich, może być konieczne podanie dodatkowych informacji i dokumentów, takich jak adres.

5.5. Nie jesteś zobowiązany do logowania się lub korzystania z aplikacji i/lub stron internetowych Flinta na urządzenia mobilne, jak również nie jesteś zobowiązany do korzystania z Usługodawców Zewnętrznych. Jeśli zdecydujesz się zaprzestać korzystania z aplikacji i/lub stron internetowych Flinta, możesz to zrobić bez powiadomienia nas.

5.6. Możemy tymczasowo ograniczyć Twój dostęp lub możliwość korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych) /Stron(y) Internetowej(ych), jeśli istnieje podejrzenie naruszenia Twoich obowiązków (punkt 6 poniżej) lub niniejszych Warunków, w tym w przypadku otrzymania skargi dotyczącej oszustwa. Mogą zaistnieć okoliczności, w których nie będziemy w stanie dostarczyć Tobie informacji o skardze w czasie trwania dochodzenia (prowadzonego przez nas i/lub stronę trzecią, taką jak policja).

 1. Twoje obowiązki

6.1. Korzystając z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Możesz korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych), wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w celach, dla których zostały one przeznaczone, określonych w niniejszych Warunkach. Nie jesteś uprawniony do nadużywania aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta ani do podejmowania prób oszustwa wobec nas lub Usługodawców Zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych oczekiwań, należy zapoznać się z naszym Kodeksem Społeczności.

6.2. Musisz podać dokładne i kompletne informacje podczas rejestracji konta przy korzystaniu z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych).

6.3. Twoje konto jest kontem osobistym. Nie możesz go udostępniać innym osobom (w tym na zasadzie dalszej licencji), chyba że wyraźnie zezwoli na to Flinta. Po utworzeniu konta:

 • nie możesz zarejestrować więcej niż jednego konta, chyba, że wyrazimy na to odrębną zgodę w formie pisemnej;
 • nie możesz zezwalać osobom trzecim na korzystanie z Twojego konta ani na przeniesienie konta na osobę trzecią;
 • musisz utrzymywać dokładne, kompletne i aktualne informacje o swoim koncie;
 • musisz zachować poufność swoich danych logowania przez cały czas; oraz
 • musisz natychmiast poinformować nas, jeśli masz jakiekolwiek powody, aby sądzić, że ktoś inny zna Twoją nazwę użytkownika lub hasło, lub jeśli podejrzewasz, że ktoś inny korzysta z Twojego konta.

6.4. Jesteś odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat lub należności, które mogą zostać poniesione w wyniku świadczenia Usług Osób Trzecich lub Usług Świadczonych przez Flinta za pośrednictwem konta, zgodnie z poniższym punktem 7.

6.5. Podczas korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych), nie wolno Ci przyczyniać się ani prowadzić do jakichkolwiek uciążliwości, zakłóceń, niedogodności lub szkód majątkowych, zarówno wobec Usługodawcy Zewnętrznego, Flinta czy jakiegokolwiek innego podmiotu.

 1. Opłaty i płatności

7.1. Opłaty za Usługi Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych).

7.1.1. Nie ponosisz żadnych opłat za korzystanie z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/ Stron(y) Internetowej(ych). Zastrzegamy sobie jednak prawo do wprowadzenia opłaty za korzystanie z którejkolwiek z nich, w którym to przypadku poinformujemy Cię pisemnie o wprowadzeniu opłaty i będziesz miał możliwość wypowiedzieć niniejsze Warunki przed wprowadzeniem tej opłaty. Jeśli zdecydujesz się wypowiedzieć niniejsze Warunki, nie będziesz mógł dalej korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych) /Stron(y) Internetowej(ych).

7.1.2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia opłaty za określone funkcje w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych Flinta. Mogą one podlegać odrębnym warunkom.

7.2. Opłaty za Usługi Osób Trzecich i Usługi Świadczone przez Flinta

7.2.1. Jeśli zamówisz usługę za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta, wyrażasz zgodę na uiszczenie odpowiednich opłat opisanych w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych Flinta, a także będziesz odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat lub należności związanych z Twoim kontem zgodnie z punktem 6.4 powyżej.

7.2.2. W zależności od danej Usługi Świadczonej przez Flinta lub Usługi Osób Trzecich, w tym między innymi zależnie od jej lokalizacji, opłaty mogą być wyświetlane w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych Flinta przed zamówieniem usługi. W innych przypadkach opłaty będą zależne od korzystania przez Ciebie z Usług Osób Trzecich lub Usług Świadczonych przez Flinta. Możemy przedstawić szacunkową wysokość tych opłat. Należy pamiętać, że ostateczna kwota naliczona na Twój rachunek może różnić się od kwoty szacunkowej.

7.2.3. Możesz zostać obciążony dodatkowymi opłatami, kosztami i/lub grzywnami od Usługodawców Zewnętrznych. Opłaty dotyczą korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług Osób Trzecich (np. opłaty za naprawę lub sprzątanie) lub korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług Świadczonych przez Flinta.

7.2.4. W przypadku niektórych Usług Osób Trzecich, takich jak FlintaX, możesz zażądać od Usługodawcy Zewnętrznego niższej opłaty za jego usługę w momencie jej świadczenia. Usługodawca Zewnętrzny lub Flinta, jeśli zostanie upoważniony przez Usługodawcę Zewnętrznego, ustosunkuje się odpowiednio do danego żądania o zmianę opłaty za daną usługę.

7.2.5. W niektórych przypadkach, jeśli Usługi Osób Trzecich lub Usługi Świadczone przez Flinta nie mogą być wykonywane z powodu Twojego działania lub zaniechania (na przykład, jeśli nie jesteś obecny w miejscu odbioru danej dostawy), mogą obciążać Cię wszystkie należne opłaty.

7.2.6. Po zrealizowaniu Usługi Osób Trzecich lub Usługi Świadczonej przez Flinta możemy wystawić fakturę lub paragon, bezpośrednio lub w imieniu Usługodawcy Zewnętrznego. Jeżeli przekazujemy Ci paragon w imieniu Usługodawcy Zewnętrznego lub w imieniu własnym, wyrażasz zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych tylko w postaci elektronicznej na podany przez Ciebie adres email lub w Aplikacji Flinta, w szczególności jako plik .pdf niezwłocznie po realizacji usługi. Faktura lub paragon będą zawierać VAT, jeśli wymagają tego właściwe przepisy prawa. Podając Twój NIP w aplikacji, przyjmujesz do wiadomości, że zostanie on umieszczony na fakturze lub paragonie fiskalnym.

7.3. Ogólne

7.3.1. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat i dodatkowych opłat, kosztów i/lub kar charakterystycznych dla danej Usługi Osoby Trzeciej lub Usługi Świadczonej przez Flinta, prosimy o zapoznanie się z sekcją pomocy technicznej w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych Flinta (takich jak Pomoc) lub z odpowiednimi stronami na naszych stronach internetowych dotyczących Przejazdów i Flinta

7.3.2. Opłaty mogą być od czasu do czasu modyfikowane w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych Flinta.

7.3.3. Opłaty nie zawierają napiwków. Jeśli jest to możliwe, możesz uiścić napiwki osobiście lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta. Będziemy zbierać napiwki płacone za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta w Twoim imieniu i przekazywać je.

7.3.4. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie opłaty są należne od momentu złożenia zamówienia, a płatność zostanie ułatwiona przez Flinta przy użyciu preferowanej metody płatności powiązanej z Twoim kontem, po czym Flinta wyśle Ci pokwitowanie na Twój adres e-mail. Jeśli podstawowa metoda płatności nie może zostać z jakichkolwiek przyczyn zrealizowana, Flinta może użyć alternatywnej metody płatności, jeśli jest ona dostępna dla Twojego konta. Jeśli wszystkie Twoje metody płatności są niedostępne, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dalszych kroków w celu pobrania należnej opłaty.

7.3.5. Opłaty obejmują obowiązujące podatki, w tym podatek VAT.

 1. Anulowania

8.1. W niektórych przypadkach nie przysługuje Ci prawo anulowania złożonego zamówienia Usług Osób Trzecich i Usług Świadczonych przez Flinta. Jednak w przypadku niektórych Usług Osób Trzecich, Flinta lub Usługodawca Zewnętrzny może zezwolić na anulowanie zamówienia, jednak w tym przypadku możesz zostać obciążony opłatą za anulowanie.

8.2. Flinta może odrzucić złożone zamówienie i anulować realizację Usług Osób Trzecich lub Usług Świadczonych przez Flinta, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub autentyczności zamówienia złożonego z Twojego konta lub Twoich informacji kontaktowych. Również w tych przypadkach może zostać naliczona opłata za anulowanie zamówienia.

 1. Licencja

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, udzielamy Ci osobistej, ogólnoświatowej, wyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na instalację i/lub korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta na Twoim urządzeniu do Twojego wyłącznego, osobistego użytku oraz na wyłącznie osobisty dostęp i możliwość korzystania z udostępnionych dla Ciebie informacji poprzez aplikacje mobilne i/lub strony internetowe Flinta. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez Flinta i licencjodawców Flinta.

 1. Własność intelektualna

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach. Nasza(e) Aplikacja(e/) Strona(e) Internetowa(e), nasze urządzenia i wszystkie dane zebrane za pośrednictwem aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta (w tym wszystkie prawa własności intelektualnej we wszystkich powyższych przypadkach) są i pozostają naszą własnością lub własnością naszych licencjodawców. Nie możesz, jak również nie możesz zezwolić żadnej innej stronie: (a) licencjonować, sublicencjonować, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, tworzyć, sprzedawać, odsprzedawać, przekazywać lub dzierżawić jakiejkolwiek części aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta; (b) dokonywać inżynierii wstecznej lub podejmować prób wyodrębnienia kodu źródłowego aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo; (c) uruchamiania lub spowodowania uruchomienia jakichkolwiek programów lub skryptów w celu scrapingu, indeksowania, badania lub innej eksploracji danych dowolnej części aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych lub danych Flinta; (d) używania, wyświetlania lub manipulowania dowolnymi nazwami, znakami lub Utworami Flinta w celach innych niż korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub usług Flinta; (e) tworzenia lub rejestrowania jakichkolwiek (i) firm, (ii) adresów URL, (iii) nazw domen, (iv) nazw aplikacji lub tytułów oprogramowania, lub (v) uchwytów lub profili w mediach społecznościowych zawierających Nazwy, Znaki lub Utwory Flinta lub jakichkolwiek myląco lub zasadniczo podobnych znaków, nazw, tytułów lub utworów; (f) używania Nazw, Znaków lub Utworów Flinta jako zdjęć profilowych lub tapet w mediach społecznościowych; (g) zakupu słów kluczowych (w tym, ale nie wyłącznie, Google AdWords) zawierających jakiekolwiek Nazwy, Znaki lub Utwory Flinta; (h) rejestrowania, odwoływania się, używania, kopiowania i/lub zgłaszania praw własności do Nazw, Znaków lub Utworów Flinta lub do jakiejkolwiek myląco lub zasadniczo podobnej nazwy, znaku, tytułu lub utworu, w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi literami, interpunkcją, słowami, symbolami, projektami i/lub utworami kreatywnymi; za wyjątkiem przypadków dozwolonych w ograniczonej licencji udzielonej powyżej.

 1. Prywatność

Zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje przez Ciebie podane lub inne informacje uzyskane o Tobie zgodnie z niniejszymi Warunkami w sposób opisany w naszej Polityce prywatności. Dodatkowe informacje o prywatności, w tym również skierowane od odrębnych administratorów, mogą mieć zastosowanie do Usług Świadczonych przez Flinta lub Usługodawców Zewnętrznych.

 1. Twoja odpowiedzialność i odszkodowanie

12.1. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków, niewłaściwego skorzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych) lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich. Ponosisz odpowiedzialność za działania prowadzone za pośrednictwem Twojego konta, chyba że takie działania nie są przez Ciebie autoryzowane lub w inny sposób nie dopuściłeś się zaniedbania w prowadzeniu konta.

12.2. W celu uzyskania dostępu do Usług Aplikacji Mobilnych/Stron(y) Internetowej(ych), wyrażasz zgodę na zabezpieczenie, obronę (według naszego uznania) i ochronę nas, członków zarządu, kierownictwa i pracowników Flinta przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, wydatkami, szkodami, karami, grzywnami, składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem niniejszych Warunków, naruszeniem obowiązującego prawa lub roszczeniami osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związanymi z korzystaniem przez Ciebie z Usług Osób Trzecich, Usług Świadczonych przez Flinta lub ogólnie z korzystaniem przez Ciebie z Usług.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności

Świadczymy Usługi Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych) w zależności od ich dostępności. Usługi Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych) mogą podlegać ograniczeniom, opóźnieniom i/lub innym problemom związanym z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Usługi Aplikacji Mobilnej(ych) i/lub Stron Internetowej(ych) będą dostępne lub wolne od błędów w każdej chwili.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

14.1. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza i nie wyłącza odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane działaniem lub zaniechaniem i odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji. Niniejsze Warunki w żaden sposób nie zmieniają twoich praw jako konsumenta, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

14.2. Nie ponosimy odpowiedzialności na podstawie lub w związku z niniejszymi Warunkami, w tym, ale nie wyłącznie, odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym za zaniedbanie, wprowadzenie w błąd), zwrot lub w inny sposób za jakiekolwiek z poniższych działań związanych z korzystaniem z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron(y) Internetowej(ych): (i) utrata zysków; (ii) utrata sprzedaży lub udziałów w rynku przez przedsiębiorstwo; (iii) utrata umów lub kontraktów; (iv) utrata przewidywanych oszczędności; (v) utrata użytkowania lub uszkodzenie oprogramowania, danych lub informacji; (vi) utrata lub uszkodzenie wartości firmy oraz (vii) szkody pośrednie lub wynikowe.

14.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • szkody lub straty wynikające z jakiejkolwiek transakcji zawartej pomiędzy Tobą a Usługodawcą Zewnętrznym; lub
 • dostępność, dokładność i zgodność z treścią oferty usługi świadczonej przez Usługodawców Zewnętrznych.

14.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie usługi wynikającej z przyczyn, na które nie mamy wpływu, takich jak siła wyższa.

14.5. Nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie za korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta (a nie w związku z innymi ustaleniami między nami, w odniesieniu do których ustalenia dotyczące odpowiedzialności są regulowane w drodze oddzielnej umowy) nie przekracza kwoty 500 EUR (pięćset euro).

14.6. W granicach dozwolonych prawem powszechnie obowiązującym, wyłączamy możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i wyłączamy naszą odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania z Twojej strony lub ze strony osób trzecich.

 1. Wypowiedzenie Warunków

15.1. Możesz w każdej chwili swobodnie korzystać z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych) (jeśli są dostępne), jak również możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki oraz dostęp do Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych) poprzez usunięcie/zamknięcie swojego konta.

15.2. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki i w ten sposób ograniczyć lub odebrać Ci dostęp do świadczonych przez nas Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/ Stron Internetowej(ych) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś niniejsze Warunki lub jakiejkolwiek inne postanowienia umowne między Tobą a Flintaem dotyczące Usług Świadczonych przez Flinta.

15.3. Flinta może, według własnego uznania, wypowiedzieć Ci niniejsze Warunki lub zaprzestać świadczenia Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych) w każdym czasie, powiadamiając o tym z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie.

15.4. Jeśli nie możemy pobrać opłaty za usługi z Twojego konta według preferowanej przez Ciebie metody płatności, możemy zawiesić lub cofnąć Twój dostęp do aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta do czasu dokonania płatności.

15.5. Jesteś zobowiązany natychmiastowo uiścić wszelkie zaległe opłaty należne Usługodawcom Zewnętrznym lub Flinta po rozwiązaniu umowy (wypowiedzeniu Warunków). Wszelkie zaległe opłaty będą wymagalne również po wypowiedzeniu Warunków – zastrzegamy sobie wszelkie prawa do uzyskania od Ciebie należnej płatności po rozwiązaniu Umowy (wypowiedzeniu Warunków).

15.6. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia wszelkich zaległych opłat należnych Usługodawcom Zewnętrznym lub Flinta po rozwiązaniu umowy. Wszelkie takie opłaty będą obowiązywać po rozwiązaniu umowy i zastrzegamy sobie wszelkie prawa do pobierania płatności po rozwiązaniu umowy.

 1. Ogólne

16.1. Flinta może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki, w szczególności jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa lub jeżeli zakres czy sposób świadczenia usług ulegnie istotnym zmianom. O zmianach poinformujemy Cię w rozsądnym terminie. Będziesz związany takimi zmianami po powiadomieniu Cię o nich w aplikacjach mobilnych i/lub na stronach internetowych Flinta i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmianami, możesz usunąć/zamknąć swoje konto zgodnie z punktem 15.1. niniejszych Warunków.

16.2. Nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszych Warunków. Każde takie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za usunięte.

16.3. Możemy dokonać cesji, zlecić podwykonawstwo lub przenieść niniejsze Warunki lub jakiekolwiek nasze prawa lub obowiązki w nich zawarte, w całości lub w części, bez Twojej uprzedniej zgody, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do ograniczenia przysługujących Ci praw na mocy niniejszych Warunków lub przepisów prawa. Nie możesz dokonać cesji, zlecić podwykonawstwa lub przenieść niniejszych Warunków lub jakichkolwiek naszych praw lub obowiązków, w całości lub w części, ponieważ korzystanie przez Ciebie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych Flinta przysługuje Ci osobiście, chyba że uzgodniono inaczej.

16.4. Niniejsze Warunki, wraz z jakimikolwiek dodatkowymi umowami o świadczenie Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych), stanowią całkowitą i zupełną treść umowy zawieranej pomiędzy Tobą a Flintaem, i zastępują wszelkie dotychczasowe warunki umów w sprawie Twojego dostępu i korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Stron Internetowej(ych).

16.5. Możesz zostać poproszony o zaakceptowanie dodatkowych warunków dostępu lub korzystania z Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych). W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a odrębną umową, ta ostatnia będzie miała pierwszeństwo, o ile nie określono inaczej w odrębnej umowie.

16.6. Nie istnieją osoby trzecie będące beneficjentami niniejszych Warunków, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach.

 1. Procedura rozstrzygania sporów

Dla użytkowników-konsumentów Flinta może udostępnić polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich związanych z Usługami Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych) lub z niniejszymi Warunkami. W sprawie wszelkich sporów powstałych w związku z Usługami Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych), których nie udało się rozstrzygnąć w procedurze reklamacji złożonej poprzez Obsługę Klienta Flinta, konsumenci mogą wnieść skargę na nasze Usługi lub niniejsze Warunki za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Flinta do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 1. Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu Polskiemu i są interpretowane zgodnie z prawem Polskim, z pominięciem norm kolizyjnych, chyba że jesteś konsumentem i Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Unii Europejskiej i właściwe prawo krajowe zapewnia Ci jako konsumentowi wyższy poziom ochrony; wówczas te korzystniejsze dla Ciebie przepisy prawa mogą mieć zastosowanie.Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG) nie ma zastosowania.

W sprawie dotyczącej Usług Aplikacji Mobilnej(ych)/Strony Internetowej(ych) możesz wystąpić do właściwego sądu powszechnego w Niderlandach. Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, możesz również skierować taką sprawę do właściwego sądu w tym Państwie. Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, możemy wystąpić przeciwko Tobie z roszczeniami tylko do właściwego sądu w tym Państwie, chyba że jesteś przedsiębiorcą – w takim wypadku wyłącznie właściwy pozostaje sąd Polski

 19. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika w odniesieniu do usług świadczonych przez Flinta, Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w formie wskazanej w ust. 2 poniżej.

   

 2. Reklamacje Użytkownika mogą być zgłaszane:
  a) w formie wiadomości elektronicznej na adres: info@flinta.pl
  b) w formie pisemnej, złożonej osobiście albo listownie na adres siedziby Flinta.

   

 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy
  b) wskazanie zastrzeżeń, co do usług oferowanych/wykonanych przez Flinta;
  c) wyraźne wskazanie roszczenia Użytkownika względem Flinta.
 1. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Flinta.

   

 2. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Flinta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania poprzez list polecony albo wiadomość e-mail w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

   

 3. Reklamacje dotyczące usług przewozu świadczonych przez przewoźników, powinny być składane bezpośrednio przewoźnikom świadczącym usługi oraz mogą zostać przekazane:a) w Warszawie do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 28. Skargi składa się w formie pisemnej (Al. Jerozolimskie 28, 00- 024 Warszawa) lub w formie elektronicznej (Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl);b) w Krakowie do Referatu Transportu i Działalności Regulowanej Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie przy Al. Powstania Warszawskiego 10. Skargi składa się w formie pisemnej (Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków) lub w formie elektronicznej (km.umk@um.krakow.pl);

  c) w Łodzi do Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Al. Politechniki 32. Skargi składa się w formie pisemnej (Al. Politechniki 32, 93- 590 Łódź) lub w formie elektronicznej (bpz@uml.lodz.pl);

  d) w Gdańsku do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bernarda Milskiego 1. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. Bernarda Milskiego 1, 80-809 Gdańsk) lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: wk@gdansk.gda.pl);

  e) w Gdyni do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Skargi składa się w formie pisemnej (Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) lub w formie elektronicznej (wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl);

  f) w Sopocie do Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Sopotu z siedzibą w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot) lub w formie elektronicznej (ums@sopot.pl);

  g) we Wrocławiu do Działu Decyzji Administracyjnych i Kontroli Przedsiębiorców Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław) lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: wtr@um.wroc.pl);

  h) w Poznaniu do Oddziału Licencji na Transport Drogowy i Kontroli Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. 28 czerwca 1956, 61-441 Poznań) lub w formie elektronicznej (dgr@um.poznan.pl);

  i) w Katowicach do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowic z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 4. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice) lub w formie elektronicznej ( t@katowice.eu);

  j) w Gliwicach do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: km@um.gliwice.pl);

  k) w Bytomiu do Wydziału Transportu Lokalnego Urzędu Miejskiego Bytom z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 35. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. Smolenia 35, 41-900 Bytom) lub w formie elektronicznej (ai@um.bytom.pl);

  l) w Chorzowie do Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie przy ul. Rynek 1. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów);

  m) w Zabrzu do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286. Skargi składa się w formie pisemnej (ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze) lub w formie elektronicznej (sekretariat_wk@um.zabrze.pl);

  n) w Rudzie Śląskiej do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska przy Placu Jana Pawła II 6. Skargi składa się w formie pisemnej (Placu Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska) lub w formie elektronicznej (um_kom@rudaslaska.pl).

Akceptując niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę na związanie się nimi.